Soorten verzekeringen


Aansprakelijkheidsverzekering voor Automobilisten; de WAM-verzekering:
In het geval een automobilist een letselschade veroorzaakt bij een ander, dan dekt de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) verzekering in beginsel deze schade. Deze verzekering geldt ook voor letselschade die wordt toegebracht aan de inzittende van de auto. Ook indien dat de partner, kinderen of andere familieleden betreft van de bestuurder. De verzekering keert niet uit ter zake van de letselschade die bij de bestuurder zelf ontstaat.

Behalve een aansprakelijkheidsverzekering wordt er vaak ook nog een auto-inzittendenverzekering gesloten. Deze inzittendenverzekering is er in twee soorten namelijk de ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) en de schadeverzekering inzittenden (SVI).

De schadeverzekering inzittenden (SVI):
Het woord zegt het al zelf. Het is een schadeverzekering die de werkelijke schade vergoed. De vaststelling van de schade gebeurd op dezelfde wijze als in geval van een (gewone) aansprakelijkheidsverzekering. Daar waar echter bij een aansprakelijkheidsverzekering er sprake dient te zijn van schuld van enige partij keert de schadeverzekering inzittende de SVI uit zonder acht te slaan op een schuldvraag.

Dus ook als het ongeval is ontstaan door een toedoen van de bestuurder zelf c.q. een eenzijdig ongeval is, kan de bestuurder op basis van de schadeverzekering inzittenden (SVI) zijn schade vergoed krijgen. De schadeverzekering inzittenden is volgens mij als letselschadeadvocaat derhalve een verzekering waar je niet zonder kunt, juist vanwege het feit dat deze verzekering daadwerkelijk schade vergoedt en niet een som geld uitkeert naar mate van invaliditeit

De ongevallen inzittendenverzekering (OVI):
Een ongevallen-inzittendenverzekering betreft een verzekering die een som aan geld uitkeert. Het betreft aldus een zogenaamde sommenverzekering. De uitkering hangt samen met het verzekerde bedrag. Indien de inzittende als gevolg van het ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt (hetgeen wordt benoemd als blijvende functionele invaliditeit) dan volgt een uitkering van (een percentage van) het verzekerde bedrag.

Functionele invaliditeit is een percentage blijvende invaliditeit van de gehele persoon. Bij de bepaling hiervan bepaalt de medisch expert welk percentage invaliditeit er is met betrekking tot het ledemaat dat beschadigd is geraakt en hoeveel dat beschadigde ledemaat dan is uitgedrukt in een percentage ten aanzien van de gehele persoon. Als dit percentage 10 procent is en het verzekerde bedrag is € 100.000,-- dan is het uit te keren bedrag € 10.000,--.

Nu het uit te keren bedrag samenhangt met het percentage functionele invaliditeit en met het verzekerde bedrag is duidelijk dat het niet een vergoeding van de volledige schade hoeft in te houden.